Parashe Tomar Parashe Harashe Tomar

Parashe tomar parashe
Harashe tomar harashe
Charane tomar charane
Dekhibo amar nayane
Rakhibo amar jibane
Sanpibo amar swapane