49. Shunbo tomar

Shunbo tomar amar prane shunbo
Dekhbo tomar anan khani dekhbo
Bandhbo tomar charan khani bandhbo
Kandbo shudhu tomar lagi kandbo