Sheshbar... Asha Rakhi Taba Paye

Sheshbar sheshbar sheshbar sheshbar
Asha rakhi taba paye dharibar bandhibar