Jatri... Nai Je Tomar Dibas Ratri Nai Je

Jatri jatri jatri jatri
Nai je tomar dibas ratri
Nai je tomar bishad klanti
Sathe sathe chale paraprashanti