Prabhu Tumi Amar Hriday Baner Bhai

Prabhu tumi amar hriday baner bhai
Taito amai diyecho aj thai
Tumi bina ashesh byatha khoy
Charidike purna parajoy