Nirmala Deha Ujjal Geha Ei Dharanite

Nirmal deha ujjwal geha
Ei dharanite achhe kigo keha
Nai nai nai ami taha jani
Taito amara prabhu prane hani