Bhitare Madhur Bahire Nithur Eje Amarar

Bhitare madhur bahire nithur
Eje amarar niti
Jibane shasan marane asan
Bidhatar kripa priti