Charidike Ghire Ache Abhab Anartan

Charidike ghire ache abhab anartan
Dukha karstha jara byadi akal maran
Tabu mora nahi kari ma tor saran
Britha heri kono sthayi sukher swapan