Pashur Deha Amar Hale Hanahani Karbo

Pashur deha amar hale
Hanahani karbo nirantar
Dibya deha dibya shanti
Prarthana tai kare je antar