Sahiyachi Kato Byetha Taito Bujhi Byetha

Sahiy achi kato byetha taito bujhi byetha aparer
Ei minati amar byetha dur jena hoy pare sakaler