Dyuloke Bhuloke Abhinna Pran

Dyuloke bhuloke abhinna pran
Karibo srijan ami

Translation

I shall create a oneness-heart
Between earth and Heaven.