Japan, a Soulful Flower-Garden

Japan, Japan, Japan!
A soulful flower-garden.
Clearly you see,
Quickly you do.
Silence-ecstasy
Your property true.
Japan, Japan, Japan!
High Heaven’s hallowed Plan.

Translation

Nihon, Nihon, Nihon!
Tamashii no hanazono!
Chiebukaku shunbin na,
Chinmoku no hooetsu
Shinjitsu no tamamono.
Nihon, Nihon, Nihon!
Tenkai no seinaru nagare!