Japan Sushamar Ekatar Puta Dhyan

Japan Japan Japan Japan
Sushamar ekatar puta dhyan
Bahire salil bhitare anal
Sutibra gati paran saral