Hiroshima.. Manusher Agyaner Nahi Sima

Hiroshima Hiroshima Hiroshima
Manusher agyaner nahi sima
Luptir shantir he pratima
Srashtar naba garima mahima