Japan, Beauty's Land, Duty's Hand

Japan, Japan, Japan!
Beauty’s land, duty’s hand.
Perfection-dream, delight supreme.

Translation

Nihon, Nihon, Nihon!
Chujitsu to yuubi no chi,
Kansei no yume,
Afuru yorokobi.