Ar Katokal Kandbo Mago

Ar katokal kandbo mago ar katokal kandbo
Andhar ghare ekla base tomai bhalobasbo
Tumi jano gopan katha
Amar hiyar byakulata
Nitya kena kalo shaman
Prane amar kare dahan
Ar karona deri mago ar karona deri
Tumi amar bishwa mata Jishur jeman Meri