Khama Karo Pita Agyan Jane

Khama karo pita agyan jane
Ei nibedan tomar charane
Kariche je era ghor kukarma
Janibena tara tahar marma