Pale Pale Prema Bale Pale Pale Kripa Bale

Pale pale prema bale
Pale pale kripa bale
Pale pale khama bale
Nahe kabhu jadu bale
Nahe kabhu bahu bale
Rahiyacho dhara joy
Sundara madhumoy