Nidra Bihin Sangi Bihin Drishti Bihin Jiban Amar

Nidra bihin sangi bihin drishti bihin jiban amar
Kothai tumi param pita kothai tomar kripa pathar