E Jibane Kabhu Nahi Hate Chahi Maha Garbita

E jibane kabhu nahi hate chahi maha garbita shir
Prabhur charan shudhu sambal ei janiyachi sthir