Madhur Madhur Barai Madhur Tomar Sabiy

Madhur madhur barai madhur tomar sabiy janani
Tomar ratul charan kamal amar hiyar abani