Jatana Bhitare Jatana Bahire Jatana Nithur

Jatana Bhitare Jatana Bahire Jatana Nithur jatana
Ogo dayamoy suru hok aji amar jibane sadhana