Nahi Jani Hai Keno Thaki Mora Basanar

Nahi jani hai keno thaki mora basanar karagare
Santar katite paribona kabhu ananda parabare