100. Puratane khama karite haibe — I must forgive my own past

_Puratane khama karite haibe_
_Nutan jiban lagi_

I must forgive my own past
For a new life.
Sri Chinmoy, Khama karo, Agni Press, 1987