102. Param prabhur khama bina — Everything is far, very far

_Param prabhur khama bina_
_Sakal kichui dure dure_
_Bahu dure_

Everything is far, very far,
Except the Lord Supreme's Forgiveness.
Sri Chinmoy, Khama karo, Agni Press, 1987