25. You have not forgiven me

You have not forgiven me.
That means you do not love me.
You have not loved me.
That means you do not know yourself.
Sri Chinmoy, Khama karo, Agni Press, 1987