95. Basana duar ruddha kariya — Close my desire-door today

_Basana duar ruddha kariya_
_Khama karo aji khama karo_

Close my desire-door today,
My Lord, and forgive me.
Sri Chinmoy, Khama karo, Agni Press, 1987