97. Shato aparadh kariyacho khama — Hundreds of crimes of mine You have forgiven

_Shato aparadh kariyacho khama_
_Chahibar bahu age_

Hundreds of crimes of mine You have forgiven
Long before I have desired forgiveness.
Sri Chinmoy, Khama karo, Agni Press, 1987