Basana Duar Ruddha Kariya

Basana duar ruddha kariya
Khama karo aji khama karo

Translation

Close my desire-door today,
My Lord, and forgive me.