Bahire Nehari Bidhata

Bahire nehari bidhata tomar karuna plaban
Bhitare nehari bidhata tomar khama sagar