Deher Khudha Chai Mithate Hiyar Khudha

Deher khudha chai mithate
Hiyar khudha chai na mithate
Mayer ashish kusum rashi
Nahi pari taito phutate