Upahas Kare Amare Tomara Tripti Petecho

Upahas kare amare tomara tripti petecho jani
Pratisod nite tomader prane ami jena nahi hani