Shanti Chahi Go.. Shanti Ar Katokal

Shanti chahi go shanti chahi go shanti chahi go shanti
Ar katokal jibane rahibe bhranti kebal bhranti