Tomar Kripai Tomar Khamai Tomar Paye

Tomar kripai tomar khamai
Tomar paye peyechi aj thai
Bahu dure chaowa paowa
Dharar bandhan nai je sathe nai