Pratiti Dibas Niye Ase Sathe Jangal Kolahal

Pratiti dibas niye ase sathe jangal kolahal
Dekha dao prabhu dao go amare amita sahasa bal