Nam Chahi Bale Jash Chahi Bale Prabhu

Nam chahi bale jash chahi bale
Prabhu tumi bahu dure
Jagite ebar chahi go bidhata
Maha muktir sure