Baroi Madhur Prabhur Charan

Baroi madhur prabhur charan
Jani jani ogo jani
Prabhur charane hayechi ajike
Amarar sandhani