Sabiy Madhur Sabiy Madhur Jiban

Sabiy madhur sabiy madhur
Jiban madhur maran madhur
Jiban maran hayeche aj
Asimatar mukti bharapur