Anyai Abichar Charidike Anyai Abichar

Anyai abichar charidike anyai abichar
Keha nahi chahe hai prashanti sagarer srotadhar