Kandte Habe Kandte Habe Tomai Pete

Kandte habe kandte habe
Tomai pete kandte habe
Pujte habe pujte habe
Jante tomai bishal bhabe