Phuler Mato Phutbe Jiban Phuler Mato

Phuler mato phutbe jiban
Phuler mato phutbe
Andhakare bandhan shikhal
param pita tutbe