Ekti Shudhu Gan

Ekti shudhu gan
Gahite chahe pran
Ekti shudhu katha
Kahibe hiya byetha
Ekti shudhu asha
Shikhbo tomar bhasha
Ekti shudhu parichoy
Tomar shudhu joy