Sudha Swapaner Khule Gela Dwar

Sudha swapaner khule gela dwar
Tai ami pari bijayer har
Heribona ar moha karagar
Mor mita habe shanti apar