Chalo Jai Chalo Jai

Chalo jai chalo jai chalo jai
Jetha nai amarati jetha nai
Chalo jai chalo jai chalo jai
Hiya bane jetha pabo alo thai