Taba Madhu Hasi Neharite Chai

Taba madhu hasi neharite chai
Ei shesh nibedan
Andhar dharani habe alokita
Labhibe mukti dhan