Mor Parikkhar Nahi Habe Shesh Jani

Mor parikkhar nahi habe shesh jani
Sathe chirakal agyanatar bani
Alik swapan more niye jai
Dhangsa nadir dur simanai