Amar Janani Sabar Janani Ma Kali

Amar janani sabar janani ma Kali ma Kali ma Kali
Atmagyaner amrita dao ogo maramer marali