Khama Karo Khamamoyi Kripa Karo

Khama karo khamamoyi kripa karo kripamoyi
More karo bighnajoyi more karo atmajoyi