Nam Dhare Ma Kali Tomai

Nam dhare ma Kali tomai
Dakbona ar dakbona
Chaowa paowar kanna hasi
Amar hiyai rakhbona