Bhitar Bahir Dibash Rati (1)

Bhitar bahir dibas rati
Chhilam dushtu shishu
Tabu ami tomar kole
Chhilam tomar Jishu