11.

My religion
Is
My God-embodiment, God-revelation
And
God-manifestation-saga.
Sri Chinmoy, My religion, Agni Press, 1999